Tổng hợp ngữ pháp ôn tiếng Anh thi tốt nghiệp cần chú trọng trong đề thi

Kiến thức Ngữ pháp chiếm phần lớn điểm trong đề thi chính vì vậy bài viết này sẽ hệ thống tóm gọn những kiến thức ngữ pháp ôn tiếng Anh thi tốt nghiệp để các bạn nắm được những vấn đề quan trọng, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho bài thi.

15 CHUYÊN ĐỀ QUAN TRỌNG ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP

Chuyên đề #1: Tenses (Các thì trong Tiếng Anh)

12 thì tiếng Anh cơ bản chia vào 3 nhóm:

Nhóm thì ở hiện tại:

 • Simple present: Thì hiện tại đơn
 • Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn
 • Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành
 • Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ứng dụng đề thi:

 • Phân biệt Hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Kết hợp hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

VD:

e.g. You ______ a lot since the last time I saw you.

A. changed

B. has changed

C. is changing

D. have changed

Nhóm thì ở quá khứ:

 • Past Simple: Thì quá khứ đơn.
 • Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
 • Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành
 • Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ứng dụng đề thi:

 • Phân biệt Hiện tại hoàn thành & Quá khứ hoàn thành
 • Cách kết hợp Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn
 • Cách kết hợp Quá khứ đơn & Quá khứ hoàn thành

VD:

e.g. When they arrived we _________ the test.

A. had already started

B. have already started

C. starts

D. already starting

Các thì trong tiếng Anh

Nhóm thì ở tương lai:

 • Simple Future: Thì tương lai đơn
 • Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn
 • Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành 
 • Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ứng dụng đề thi:

Kết hợp Tương lai đơn & Hiện tại đơn trong Câu điều kiện

Chuyên đề #2: Gerund and infinitive – Các dạng thức của động từ

 • Gerund – Danh động từ (V – ing)
 • V – infinitive – Động từ nguyên thể (to – V)

e.g. It is necessary that you avoid_______ him during the working session.

A. disturb

B. to disturb

C. disturbing

D. disturbs

Chuyên đề #3: Modal verbs : Động từ khuyết thiếu

Can/Could/May/Might/Ought to/…

Ứng dụng đề thi: Câu điều kiện

Chuyên đề #4: Types of Words – Các loại từ

 • Noun: Danh từ
 • Pronoun: Đại từ
 • Verb: Động từ/Phrasal Verb (cụm động từ)
 • Adjective: Tính từ
 • Adverb: Trạng từ
 • Preposition: Giới từ
 • Conjunction: Liên từ 
 • Interjection: Thán từ
 • Article: Mạo từ   

Chuyên đề #5: Comparison – So sánh

 • Equal Comparison: So sánh ngang bằng
 • Comparative: So sánh hơn
 • Double Comparative: So sánh kép
 • Superlative: So sánh nhất

Chuyên đề #6: Passive Voice – Câu bị động

e.g. Excuse me. Is this seat………………?

A. taking

B. took

C. occupy

D. taken

Chuyên đề #7: Reported speech – Câu gián tiếp

Câu gián tiếp

e.g. “If I were you, I would take the job,” said my colleague.

A. My colleague was thinking about taking the job.

B. My colleague advised me to take the job.

C. My colleague introduced the idea of taking the job to me.

D. My colleague insisted on taking the job for me

Chuyên đề #8: Subject & Verb Agreement – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

e.g. The decision regarding the merger of the two companies _____ to the public yesterday.

A. was announced

B. announced

C. were announced

D. announcing

Chuyên đề 9: Subjunctive – Câu giả định

Conditional sentences – Câu điều kiện 

 • Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
 • Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
 • Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

WISH / IF ONLY – Câu điều ước

 • Present wish: Điều ước ở hiện tại
 • Past wish: Điều ước ở quá khứ
 • Future wish: Điều ước ở tương lai

Chuyên đề #10: Inversions – Đảo ngữ

 • Đảo ngữ với câu điều kiện
 • Đảo ngữ với NO
 • Đảo ngữ với trạng từ phủ định
 • Đảo ngữ với ONLY
 • Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO
 • Đảo ngữ với TILL/UNTIL

Chuyên đề #11: Word formation – Cấu tạo từ

 • Cách thành lập danh từ
 • Cách thành lập tính từ
 • Cách thành lập động từ

Chuyên đề #12: Collocations – Sự kết hợp từ

 • Collocation là gì?
 • Tổng hợp collocation của các động từ thường gặp

Chuyên đề #13: Clauses – Mệnh đề

 • Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ
 • Relative clause: Mệnh đề quan hệ
 • Nouns clause: Mệnh đề danh ngữ

Chuyên đề #14: Phonetics – Ngữ âm

Cách phát âm chuẩn, đánh dấu trọng âm

Chuyên đề #15: Reading – Đọc hiểu

Đọc hiểu trong tiếng Anh

Lưu ý khi ôn thi tiếng Anh cho kỳ thi tốt nghiệp:

 • Trao dồi thật kỹ các chủ điểm tiếng Anh cơ bản trước khi học tới các chủ điểm nâng cao
 • Ngoài kiến thức, hãy chủ động rèn luyện các kỹ năng giải đề để rút ngắn thời gian làm bài.

Có thể nói, Ngoại ngữ hiện vẫn đang là một trong những nỗi lo của nhiều bạn học sinh khi bước vào kỳ thi THPT sắp tới. Chính vì vậy để giúp các bạn giảm bớt gánh nặng, ôn tiếng Anh thi tốt nghiệp dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến những kiến thức hữu ích, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đừng bỏ lỡ những kiến thức mới trong những bài chia sẻ sau nhé!